Name Mode Size
..
Git-SVN 040000
lib-gpg 040000
lib-httpd 040000
perf 040000
t0110 040000
t0200 040000
t0202 040000
t1509 040000
t3900 040000
t4013 040000
t4018 040000
t4020 040000
t4034 040000
t4100 040000
t4101 040000
t4109 040000
t4110 040000
t4135 040000
t4211 040000
t4252 040000
t5000 040000
t5003 040000
t5004 040000
t5100 040000
t5515 040000
t7500 040000
t8005 040000
t9110 040000
t9111 040000
t9115 040000
t9121 040000
t9126 040000
t9135 040000
t9136 040000
t9150 040000
t9151 040000
t9153 040000
t9154 040000
t9161 040000
t9601 040000
t9602 040000
t9603 040000
t9604 040000
t9700 040000
valgrind 040000
.gitattributes 100644 0 kb
.gitignore 100644 0 kb
Makefile 100644 2 kb
README 100644 28 kb
aggregate-results.sh 100755 1 kb
annotate-tests.sh 100644 13 kb
check-non-portable-shell.pl 100755 1 kb
diff-lib.sh 100644 1 kb
gitweb-lib.sh 100644 3 kb
lib-bash.sh 100644 0 kb
lib-credential.sh 100755 6 kb
lib-cvs.sh 100644 2 kb
lib-diff-alternative.sh 100644 2 kb
lib-gettext.sh 100644 2 kb
lib-git-daemon.sh 100644 2 kb
lib-git-p4.sh 100644 4 kb
lib-git-svn.sh 100644 4 kb
lib-gpg.sh 100755 1 kb
lib-httpd.sh 100644 6 kb
lib-pack.sh 100644 3 kb
lib-pager.sh 100644 0 kb
lib-patch-mode.sh 100644 1 kb
lib-read-tree-m-3way.sh 100644 4 kb
lib-read-tree.sh 100644 1 kb
lib-rebase.sh 100644 3 kb
lib-submodule-update.sh 100755 23 kb
lib-t6000.sh 100644 3 kb
lib-terminal.sh 100644 1 kb
t0000-basic.sh 100755 30 kb
t0001-init.sh 100755 8 kb
t0002-gitfile.sh 100755 2 kb
t0003-attributes.sh 100755 8 kb
t0004-unwritable.sh 100755 1 kb
t0005-signals.sh 100755 1 kb
t0006-date.sh 100755 3 kb
t0007-git-var.sh 100755 1 kb
t0008-ignores.sh 100755 21 kb
t0009-prio-queue.sh 100755 1 kb
t0010-racy-git.sh 100755 1 kb
t0011-hashmap.sh 100755 4 kb
t0020-crlf.sh 100755 11 kb
t0021-conversion.sh 100755 6 kb
t0022-crlf-rename.sh 100755 1 kb
t0023-crlf-am.sh 100755 1 kb
t0024-crlf-archive.sh 100755 1 kb
t0025-crlf-auto.sh 100755 4 kb
t0026-eol-config.sh 100755 2 kb
t0027-auto-crlf.sh 100755 12 kb
t0030-stripspace.sh 100755 14 kb
t0040-parse-options.sh 100755 10 kb
t0050-filesystem.sh 100755 3 kb
t0055-beyond-symlinks.sh 100755 0 kb
t0056-git-C.sh 100755 3 kb
t0060-path-utils.sh 100755 8 kb
t0061-run-command.sh 100755 1 kb
t0062-revision-walking.sh 100755 0 kb
t0063-string-list.sh 100755 2 kb
t0064-sha1-array.sh 100755 2 kb
t0070-fundamental.sh 100755 1 kb
t0081-line-buffer.sh 100755 2 kb
t0090-cache-tree.sh 100755 5 kb
t0100-previous.sh 100755 1 kb
t0101-at-syntax.sh 100755 1 kb
t0110-urlmatch-normalization.sh 100755 9 kb
t0200-gettext-basic.sh 100755 4 kb
t0201-gettext-fallbacks.sh 100755 2 kb
t0202-gettext-perl.sh 100755 1 kb
t0203-gettext-setlocale-sanity.sh 100755 1 kb
t0204-gettext-reencode-sanity.sh 100755 3 kb
t0205-gettext-poison.sh 100755 1 kb
t0300-credentials.sh 100755 5 kb
t0301-credential-cache.sh 100755 1 kb
t0302-credential-store.sh 100755 0 kb
t0303-credential-external.sh 100755 2 kb
t1000-read-tree-m-3way.sh 100755 17 kb
t1001-read-tree-m-2way.sh 100755 12 kb
t1002-read-tree-m-u-2way.sh 100755 11 kb
t1003-read-tree-prefix.sh 100755 0 kb
t1004-read-tree-m-u-wf.sh 100755 6 kb
t1005-read-tree-reset.sh 100755 2 kb
t1006-cat-file.sh 100755 8 kb
t1007-hash-object.sh 100755 5 kb
t1008-read-tree-overlay.sh 100755 1 kb
t1009-read-tree-new-index.sh 100755 0 kb
t1010-mktree.sh 100755 2 kb
t1011-read-tree-sparse-checkout.sh 100755 7 kb
t1012-read-tree-df.sh 100755 2 kb
t1013-read-tree-submodule.sh 100755 0 kb
t1020-subdirectory.sh 100755 4 kb
t1021-rerere-in-workdir.sh 100755 1 kb
t1050-large.sh 100755 4 kb
t1051-large-conversion.sh 100755 2 kb
t1060-object-corruption.sh 100755 3 kb
t1100-commit-tree-options.sh 100755 2 kb
t1200-tutorial.sh 100755 6 kb
t1300-repo-config.sh 100755 25 kb
t1301-shared-repo.sh 100755 3 kb
t1302-repo-version.sh 100755 1 kb
t1303-wacky-config.sh 100755 3 kb
t1304-default-acl.sh 100755 2 kb
t1305-config-include.sh 100755 4 kb
t1306-xdg-files.sh 100755 6 kb
t1307-config-blob.sh 100755 2 kb
t1308-config-set.sh 100755 6 kb
t1400-update-ref.sh 100755 31 kb
t1401-symbolic-ref.sh 100755 2 kb
t1402-check-ref-format.sh 100755 5 kb
t1403-show-ref.sh 100755 4 kb
t1410-reflog.sh 100755 6 kb
t1411-reflog-show.sh 100755 4 kb
t1412-reflog-loop.sh 100755 1 kb
t1413-reflog-detach.sh 100755 2 kb
t1420-lost-found.sh 100755 1 kb
t1430-bad-ref-name.sh 100755 6 kb
t1450-fsck.sh 100755 11 kb
t1500-rev-parse.sh 100755 2 kb
t1501-worktree.sh 100755 8 kb
t1502-rev-parse-parseopt.sh 100755 5 kb
t1503-rev-parse-verify.sh 100755 5 kb
t1504-ceiling-dirs.sh 100755 4 kb
t1505-rev-parse-last.sh 100755 1 kb
t1506-rev-parse-diagnosis.sh 100755 7 kb
t1507-rev-parse-upstream.sh 100755 6 kb
t1508-at-combinations.sh 100755 2 kb
t1509-root-worktree.sh 100755 6 kb
t1510-repo-setup.sh 100755 25 kb
t1511-rev-parse-caret.sh 100755 2 kb
t1512-rev-parse-disambiguation.sh 100755 8 kb
t1513-rev-parse-prefix.sh 100755 2 kb
t1600-index.sh 100755 2 kb
t1700-split-index.sh 100755 5 kb
t2000-checkout-cache-clash.sh 100755 1 kb
t2001-checkout-cache-clash.sh 100755 2 kb
t2002-checkout-cache-u.sh 100755 1 kb
t2003-checkout-cache-mkdir.sh 100755 3 kb
t2004-checkout-cache-temp.sh 100755 6 kb
t2005-checkout-index-symlinks.sh 100755 1 kb
t2006-checkout-index-basic.sh 100755 0 kb
t2007-checkout-symlink.sh 100755 1 kb
t2008-checkout-subdir.sh 100755 2 kb
t2009-checkout-statinfo.sh 100755 1 kb
t2010-checkout-ambiguous.sh 100755 1 kb
t2011-checkout-invalid-head.sh 100755 0 kb
t2012-checkout-last.sh 100755 4 kb
t2013-checkout-submodule.sh 100755 2 kb
t2014-switch.sh 100755 0 kb
t2015-checkout-unborn.sh 100755 1 kb
t2016-checkout-patch.sh 100755 3 kb
t2017-checkout-orphan.sh 100755 4 kb
t2018-checkout-branch.sh 100755 5 kb
t2019-checkout-ambiguous-ref.sh 100755 1 kb
t2020-checkout-detach.sh 100755 4 kb
t2021-checkout-overwrite.sh 100755 1 kb
t2022-checkout-paths.sh 100755 2 kb
t2023-checkout-m.sh 100755 1 kb
t2024-checkout-dwim.sh 100755 5 kb
t2030-unresolve-info.sh 100755 5 kb
t2050-git-dir-relative.sh 100755 1 kb
t2100-update-cache-badpath.sh 100755 1 kb
t2101-update-index-reupdate.sh 100755 2 kb
t2102-update-index-symlinks.sh 100755 1 kb
t2103-update-index-ignore-missing.sh 100755 2 kb
t2104-update-index-skip-worktree.sh 100755 1 kb
t2105-update-index-gitfile.sh 100755 1 kb
t2106-update-index-assume-unchanged.sh 100755 0 kb
t2107-update-index-basic.sh 100755 2 kb
t2200-add-update.sh 100755 4 kb
t2201-add-update-typechange.sh 100755 3 kb
t2202-add-addremove.sh 100755 1 kb
t2203-add-intent.sh 100755 2 kb
t2204-add-ignored.sh 100755 2 kb
t2300-cd-to-toplevel.sh 100755 1 kb
t3000-ls-files-others.sh 100755 2 kb
t3001-ls-files-others-exclude.sh 100755 6 kb
t3002-ls-files-dashpath.sh 100755 1 kb
t3003-ls-files-exclude.sh 100755 1 kb
t3004-ls-files-basic.sh 100755 1 kb
t3005-ls-files-relative.sh 100755 1 kb
t3006-ls-files-long.sh 100755 1 kb
t3010-ls-files-killed-modified.sh 100755 3 kb
t3020-ls-files-error-unmatch.sh 100755 1 kb
t3030-merge-recursive.sh 100755 13 kb
t3031-merge-criscross.sh 100755 2 kb
t3032-merge-recursive-options.sh 100755 6 kb
t3040-subprojects-basic.sh 100755 2 kb
t3050-subprojects-fetch.sh 100755 1 kb
t3060-ls-files-with-tree.sh 100755 2 kb
t3070-wildmatch.sh 100755 7 kb
t3100-ls-tree-restrict.sh 100755 4 kb
t3101-ls-tree-dirname.sh 100755 5 kb
t3102-ls-tree-wildcards.sh 100755 0 kb
t3103-ls-tree-misc.sh 100755 0 kb
t3200-branch.sh 100755 30 kb
t3201-branch-contains.sh 100755 3 kb
t3202-show-branch-octopus.sh 100755 1 kb
t3203-branch-output.sh 100755 2 kb
t3210-pack-refs.sh 100755 5 kb
t3211-peel-ref.sh 100755 2 kb
t3300-funny-names.sh 100755 5 kb
t3301-notes.sh 100755 31 kb
t3302-notes-index-expensive.sh 100755 2 kb
t3303-notes-subtrees.sh 100755 5 kb
t3304-notes-mixed.sh 100755 4 kb
t3305-notes-fanout.sh 100755 2 kb
t3306-notes-prune.sh 100755 3 kb
t3307-notes-man.sh 100755 1 kb
t3308-notes-merge.sh 100755 9 kb
t3309-notes-merge-auto-resolve.sh 100755 16 kb
t3310-notes-merge-manual-resolve.sh 100755 16 kb
t3311-notes-merge-fanout.sh 100755 10 kb
t3400-rebase.sh 100755 7 kb
t3402-rebase-merge.sh 100755 3 kb
t3403-rebase-skip.sh 100755 2 kb
t3404-rebase-interactive.sh 100755 29 kb
t3405-rebase-malformed.sh 100755 1 kb
t3406-rebase-message.sh 100755 2 kb
t3407-rebase-abort.sh 100755 3 kb
t3408-rebase-multi-line.sh 100755 1 kb
t3409-rebase-preserve-merges.sh 100755 3 kb
t3410-rebase-preserve-dropped-merges.sh 100755 2 kb
t3411-rebase-preserve-around-merges.sh 100755 2 kb
t3412-rebase-root.sh 100755 6 kb
t3413-rebase-hook.sh 100755 3 kb
t3414-rebase-preserve-onto.sh 100755 2 kb
t3415-rebase-autosquash.sh 100755 6 kb
t3416-rebase-onto-threedots.sh 100755 2 kb
t3417-rebase-whitespace-fix.sh 100755 2 kb
t3418-rebase-continue.sh 100755 2 kb
t3419-rebase-patch-id.sh 100755 2 kb
t3420-rebase-autostash.sh 100755 5 kb
t3421-rebase-topology-linear.sh 100755 7 kb
t3425-rebase-topology-merges.sh 100755 6 kb
t3426-rebase-submodule.sh 100755 1 kb
t3500-cherry.sh 100755 2 kb
t3501-revert-cherry-pick.sh 100755 3 kb
t3502-cherry-pick-merge.sh 100755 2 kb
t3503-cherry-pick-root.sh 100755 1 kb
t3504-cherry-pick-rerere.sh 100755 1 kb
t3505-cherry-pick-empty.sh 100755 2 kb
t3506-cherry-pick-ff.sh 100755 3 kb
t3507-cherry-pick-conflict.sh 100755 9 kb
t3508-cherry-pick-many-commits.sh 100755 5 kb
t3509-cherry-pick-merge-df.sh 100755 2 kb
t3510-cherry-pick-sequence.sh 100755 15 kb
t3511-cherry-pick-x.sh 100755 6 kb
t3512-cherry-pick-submodule.sh 100755 0 kb
t3513-revert-submodule.sh 100755 1 kb
t3600-rm.sh 100755 24 kb
t3700-add.sh 100755 9 kb
t3701-add-interactive.sh 100755 7 kb
t3702-add-edit.sh 100755 3 kb
t3703-add-magic-pathspec.sh 100755 1 kb
t3800-mktag.sh 100755 8 kb
t3900-i18n-commit.sh 100755 5 kb
t3901-8859-1.txt 100755 0 kb
t3901-i18n-patch.sh 100755 6 kb
t3901-utf8.txt 100755 0 kb
t3902-quoted.sh 100755 3 kb
t3903-stash.sh 100755 17 kb
t3904-stash-patch.sh 100755 2 kb
t3905-stash-include-untracked.sh 100755 4 kb
t3906-stash-submodule.sh 100755 1 kb
t3910-mac-os-precompose.sh 100755 5 kb
t4000-diff-format.sh 100755 2 kb
t4001-diff-rename.sh 100755 4 kb
t4002-diff-basic.sh 100755 15 kb
t4003-diff-rename-1.sh 100755 4 kb
t4004-diff-rename-symlink.sh 100755 2 kb
t4005-diff-rename-2.sh 100755 3 kb
t4006-diff-mode.sh 100755 1 kb
t4007-rename-3.sh 100755 3 kb
t4008-diff-break-rewrite.sh 100755 6 kb
t4009-diff-rename-4.sh 100755 3 kb
t4010-diff-pathspec.sh 100755 4 kb
t4011-diff-symlink.sh 100755 3 kb
t4012-diff-binary.sh 100755 4 kb
t4013-diff-various.sh 100755 9 kb
t4014-format-patch.sh 100755 38 kb
t4015-diff-whitespace.sh 100755 15 kb
t4016-diff-quote.sh 100755 2 kb
t4017-diff-retval.sh 100755 3 kb
t4018-diff-funcname.sh 100755 2 kb
t4019-diff-wserror.sh 100755 7 kb
t4020-diff-external.sh 100755 6 kb
t4021-format-patch-numbered.sh 100755 2 kb
t4022-diff-rewrite.sh 100755 2 kb
t4023-diff-rename-typechange.sh 100755 2 kb
t4024-diff-optimize-common.sh 100755 3 kb
t4025-hunk-header.sh 100755 1 kb
t4026-color.sh 100755 2 kb
t4027-diff-submodule.sh 100755 11 kb
t4028-format-patch-mime-headers.sh 100755 1 kb
t4029-diff-trailing-space.sh 100755 1 kb
t4030-diff-textconv.sh 100755 4 kb
t4031-diff-rewrite-binary.sh 100755 2 kb
t4032-diff-inter-hunk-context.sh 100755 1 kb
t4033-diff-patience.sh 100755 0 kb
t4034-diff-words.sh 100755 8 kb
t4035-diff-quiet.sh 100755 5 kb
t4036-format-patch-signer-mime.sh 100755 1 kb
t4037-diff-r-t-dirs.sh 100755 1 kb
t4038-diff-combined.sh 100755 9 kb
t4039-diff-assume-unchanged.sh 100755 1 kb
t4040-whitespace-status.sh 100755 2 kb
t4041-diff-submodule-option.sh 100755 14 kb
t4042-diff-textconv-caching.sh 100755 3 kb
t4043-diff-rename-binary.sh 100755 1 kb
t4044-diff-index-unique-abbrev.sh 100755 1 kb
t4045-diff-relative.sh 100755 1 kb
t4046-diff-unmerged.sh 100755 2 kb
t4047-diff-dirstat.sh 100755 32 kb
t4048-diff-combined-binary.sh 100755 4 kb
t4049-diff-stat-count.sh 100755 1 kb
t4050-diff-histogram.sh 100755 0 kb
t4051-diff-function-context.sh 100755 1 kb
t4052-stat-output.sh 100755 9 kb
t4053-diff-no-index.sh 100755 1 kb
t4054-diff-bogus-tree.sh 100755 2 kb
t4055-diff-context.sh 100755 2 kb
t4056-diff-order.sh 100755 2 kb
t4057-diff-combined-paths.sh 100755 2 kb
t4100-apply-stat.sh 100755 1 kb
t4101-apply-nonl.sh 100755 1 kb
t4102-apply-rename.sh 100755 1 kb
t4103-apply-binary.sh 100755 4 kb
t4104-apply-boundary.sh 100755 3 kb
t4105-apply-fuzz.sh 100755 1 kb
t4106-apply-stdin.sh 100755 1 kb
t4107-apply-ignore-whitespace.sh 100755 4 kb
t4108-apply-threeway.sh 100755 4 kb
t4109-apply-multifrag.sh 100755 1 kb
t4110-apply-scan.sh 100755 1 kb
t4111-apply-subdir.sh 100755 3 kb
t4112-apply-renames.sh 100755 3 kb
t4113-apply-ending.sh 100755 1 kb
t4114-apply-typechange.sh 100755 3 kb
t4115-apply-symlink.sh 100755 1 kb
t4116-apply-reverse.sh 100755 2 kb
t4117-apply-reject.sh 100755 3 kb
t4118-apply-empty-context.sh 100755 1 kb
t4119-apply-config.sh 100755 3 kb
t4120-apply-popt.sh 100755 2 kb
t4121-apply-diffs.sh 100755 1 kb
t4122-apply-symlink-inside.sh 100755 1 kb
t4123-apply-shrink.sh 100755 1 kb
t4124-apply-ws-rule.sh 100755 12 kb
t4125-apply-ws-fuzz.sh 100755 2 kb
t4126-apply-empty.sh 100755 1 kb
t4127-apply-same-fn.sh 100755 2 kb
t4128-apply-root.sh 100755 2 kb
t4129-apply-samemode.sh 100755 1 kb
t4130-apply-criss-cross-rename.sh 100755 1 kb
t4131-apply-fake-ancestor.sh 100755 1 kb
t4132-apply-removal.sh 100755 2 kb
t4133-apply-filenames.sh 100755 1 kb
t4134-apply-submodule.sh 100755 1 kb
t4135-apply-weird-filenames.sh 100755 2 kb
t4136-apply-check.sh 100755 0 kb
t4137-apply-submodule.sh 100755 0 kb
t4150-am.sh 100755 15 kb
t4151-am-abort.sh 100755 2 kb
t4152-am-subjects.sh 100755 2 kb
t4200-rerere.sh 100755 10 kb
t4201-shortlog.sh 100755 5 kb
t4202-log.sh 100755 19 kb
t4203-mailmap.sh 100755 12 kb
t4204-patch-id.sh 100755 4 kb
t4205-log-pretty-formats.sh 100755 14 kb
t4206-log-follow-harder-copies.sh 100755 1 kb
t4207-log-decoration-colors.sh 100755 2 kb
t4208-log-magic-pathspec.sh 100755 1 kb
t4209-log-pickaxe.sh 100755 3 kb
t4210-log-i18n.sh 100755 1 kb
t4211-line-log.sh 100755 3 kb
t4212-log-corrupt.sh 100755 2 kb
t4252-am-options.sh 100755 2 kb
t4253-am-keep-cr-dos.sh 100755 2 kb
t4254-am-corrupt.sh 100755 1 kb
t4255-am-submodule.sh 100755 0 kb
t4300-merge-tree.sh 100755 9 kb
t5000-tar-tree.sh 100755 8 kb
t5001-archive-attr.sh 100755 3 kb
t5002-archive-attr-pattern.sh 100755 3 kb
t5003-archive-zip.sh 100755 3 kb
t5004-archive-corner-cases.sh 100755 3 kb
t5100-mailinfo.sh 100755 3 kb
t5150-request-pull.sh 100755 5 kb
t5300-pack-object.sh 100755 11 kb
t5301-sliding-window.sh 100755 2 kb
t5302-pack-index.sh 100755 9 kb
t5303-pack-corruption-resilience.sh 100755 11 kb
t5304-prune.sh 100755 6 kb
t5305-include-tag.sh 100755 2 kb
t5306-pack-nobase.sh 100755 2 kb
t5307-pack-missing-commit.sh 100755 1 kb
t5308-pack-detect-duplicates.sh 100755 2 kb
t5309-pack-delta-cycles.sh 100755 2 kb
t5310-pack-bitmaps.sh 100755 5 kb
t5311-pack-bitmaps-shallow.sh 100755 1 kb
t5400-send-pack.sh 100755 7 kb
t5401-update-hooks.sh 100755 4 kb
t5402-post-merge-hook.sh 100755 2 kb
t5403-post-checkout-hook.sh 100755 3 kb
t5404-tracking-branches.sh 100755 1 kb
t5405-send-pack-rewind.sh 100755 1 kb
t5406-remote-rejects.sh 100755 1 kb
t5407-post-rewrite-hook.sh 100755 5 kb
t5408-send-pack-stdin.sh 100755 2 kb
t5500-fetch-pack.sh 100755 13 kb
t5501-fetch-push-alternates.sh 100755 1 kb
t5502-quickfetch.sh 100755 2 kb
t5503-tagfollow.sh 100755 3 kb
t5504-fetch-receive-strict.sh 100755 2 kb
t5505-remote.sh 100755 28 kb
t5506-remote-groups.sh 100755 2 kb
t5509-fetch-push-namespaces.sh 100755 3 kb
t5510-fetch.sh 100755 18 kb
t5511-refspec.sh 100755 3 kb
t5512-ls-remote.sh 100755 3 kb
t5513-fetch-track.sh 100755 1 kb
t5514-fetch-multiple.sh 100755 3 kb
t5515-fetch-merge-logic.sh 100755 4 kb
t5516-fetch-push.sh 100755 35 kb
t5517-push-mirror.sh 100755 6 kb
t5518-fetch-exit-status.sh 100755 0 kb
t5519-push-alternates.sh 100755 3 kb
t5520-pull.sh 100755 10 kb
t5521-pull-options.sh 100755 2 kb
t5522-pull-symlink.sh 100755 2 kb
t5523-push-upstream.sh 100755 3 kb
t5524-pull-msg.sh 100755 1 kb
t5525-fetch-tagopt.sh 100755 1 kb
t5526-fetch-submodules.sh 100755 13 kb
t5527-fetch-odd-refs.sh 100755 1 kb
t5528-push-default.sh 100755 5 kb
t5529-push-errors.sh 100755 1 kb
t5530-upload-pack-error.sh 100755 2 kb
t5531-deep-submodule-push.sh 100755 4 kb
t5532-fetch-proxy.sh 100755 1 kb
t5533-push-cas.sh 100755 4 kb
t5534-push-signed.sh 100755 4 kb
t5535-fetch-push-symref.sh 100755 1 kb
t5536-fetch-conflicts.sh 100755 2 kb
t5537-fetch-shallow.sh 100755 4 kb
t5538-push-shallow.sh 100755 2 kb
t5539-fetch-http-shallow.sh 100755 2 kb
t5540-http-push-webdav.sh 100755 5 kb
t5541-http-push-smart.sh 100755 11 kb
t5542-push-http-shallow.sh 100755 2 kb
t5550-http-fetch-dumb.sh 100755 6 kb
t5551-http-fetch-smart.sh 100755 7 kb
t5560-http-backend-noserver.sh 100755 2 kb
t5561-http-backend.sh 100755 4 kb
t556x_common 100755 3 kb
t5570-git-daemon.sh 100755 4 kb
t5571-pre-push-hook.sh 100755 2 kb
t5572-pull-submodule.sh 100755 1 kb
t5600-clone-fail-cleanup.sh 100755 2 kb
t5601-clone.sh 100755 10 kb
t5602-clone-remote-exec.sh 100755 1 kb
t5700-clone-reference.sh 100755 4 kb
t5701-clone-local.sh 100755 3 kb
t5702-clone-options.sh 100755 1 kb
t5704-bundle.sh 100755 2 kb
t5705-clone-2gb.sh 100755 1 kb
t5706-clone-branch.sh 100755 1 kb
t5707-clone-detached.sh 100755 2 kb
t5708-clone-config.sh 100755 1 kb
t5709-clone-refspec.sh 100755 4 kb
t5710-info-alternate.sh 100755 2 kb
t5801-remote-helpers.sh 100755 7 kb
t5802-connect-helper.sh 100755 2 kb
t5900-repo-selection.sh 100755 2 kb
t6000-rev-list-misc.sh 100755 2 kb
t6001-rev-list-graft.sh 100755 2 kb
t6002-rev-list-bisect.sh 100755 8 kb
t6003-rev-list-topo-order.sh 100755 8 kb
t6004-rev-list-path-optim.sh 100755 2 kb
t6005-rev-list-count.sh 100755 2 kb
t6006-rev-list-format.sh 100755 12 kb
t6007-rev-list-cherry-pick-file.sh 100755 4 kb
t6008-rev-list-submodule.sh 100755 1 kb
t6009-rev-list-parent.sh 100755 4 kb
t6010-merge-base.sh 100755 7 kb
t6011-rev-list-with-bad-commit.sh 100755 1 kb
t6012-rev-list-simplify.sh 100755 3 kb
t6013-rev-list-reverse-parents.sh 100755 1 kb
t6014-rev-list-all.sh 100755 0 kb
t6015-rev-list-show-all-parents.sh 100755 1 kb
t6016-rev-list-graph-simplify-history.sh 100755 8 kb
t6017-rev-list-stdin.sh 100755 1 kb
t6018-rev-list-glob.sh 100755 8 kb
t6019-rev-list-ancestry-path.sh 100755 4 kb
t6020-merge-df.sh 100755 2 kb
t6021-merge-criss-cross.sh 100755 1 kb
t6022-merge-rename.sh 100755 22 kb
t6023-merge-file.sh 100755 9 kb
t6024-recursive-merge.sh 100755 3 kb
t6025-merge-symlinks.sh 100755 2 kb
t6026-merge-attr.sh 100755 3 kb
t6027-merge-binary.sh 100755 1 kb
t6028-merge-up-to-date.sh 100755 2 kb
t6029-merge-subtree.sh 100755 3 kb
t6030-bisect-porcelain.sh 100755 25 kb
t6031-merge-recursive.sh 100755 2 kb
t6032-merge-large-rename.sh 100755 2 kb
t6033-merge-crlf.sh 100755 1 kb
t6034-merge-rename-nocruft.sh 100755 4 kb
t6035-merge-dir-to-symlink.sh 100755 4 kb
t6036-recursive-corner-cases.sh 100755 19 kb
t6037-merge-ours-theirs.sh 100755 2 kb
t6038-merge-text-auto.sh 100755 5 kb
t6039-merge-ignorecase.sh 100755 1 kb
t6040-tracking-info.sh 100755 5 kb
t6041-bisect-submodule.sh 100755 1 kb
t6042-merge-rename-corner-cases.sh 100755 13 kb
t6050-replace.sh 100755 13 kb
t6060-merge-index.sh 100755 2 kb
t6101-rev-parse-parents.sh 100755 2 kb
t6110-rev-list-sparse.sh 100755 0 kb
t6111-rev-list-treesame.sh 100755 7 kb
t6120-describe.sh 100755 4 kb
t6130-pathspec-noglob.sh 100755 4 kb
t6131-pathspec-icase.sh 100755 2 kb
t6132-pathspec-exclude.sh 100755 3 kb
t6200-fmt-merge-msg.sh 100755 10 kb
t6300-for-each-ref.sh 100755 15 kb
t6500-gc.sh 100755 1 kb
t6501-freshen-objects.sh 100755 3 kb
t7001-mv.sh 100755 12 kb
t7003-filter-branch.sh 100755 11 kb
t7004-tag.sh 100755 39 kb
t7005-editor.sh 100755 2 kb
t7006-pager.sh 100755 11 kb
t7007-show.sh 100755 3 kb
t7008-grep-binary.sh 100755 4 kb
t7009-filter-branch-null-sha1.sh 100755 1 kb
t7010-setup.sh 100755 3 kb
t7011-skip-worktree-reading.sh 100755 3 kb
t7012-skip-worktree-writing.sh 100755 3 kb
t7060-wtstatus.sh 100755 5 kb
t7061-wtstatus-ignore.sh 100755 6 kb
t7062-wtstatus-ignorecase.sh 100755 0 kb
t7101-reset-empty-subdirs.sh 100755 2 kb
t7102-reset.sh 100755 13 kb
t7103-reset-bare.sh 100755 1 kb
t7104-reset-hard.sh 100755 1 kb
t7105-reset-patch.sh 100755 2 kb
t7106-reset-unborn-branch.sh 100755 1 kb
t7110-reset-merge.sh 100755 10 kb
t7111-reset-table.sh 100755 2 kb
t7112-reset-submodule.sh 100755 0 kb
t7201-co.sh 100755 16 kb
t7300-clean.sh 100755 11 kb
t7301-clean-interactive.sh 100755 11 kb
t7400-submodule-basic.sh 100755 26 kb
t7401-submodule-summary.sh 100755 6 kb
t7402-submodule-rebase.sh 100755 3 kb
t7403-submodule-sync.sh 100755 7 kb
t7405-submodule-merge.sh 100755 6 kb
t7406-submodule-update.sh 100755 19 kb
t7407-submodule-foreach.sh 100755 10 kb
t7408-submodule-reference.sh 100755 2 kb
t7409-submodule-detached-worktree.sh 100755 2 kb
t7500-commit.sh 100755 9 kb
t7501-commit.sh 100755 14 kb
t7502-commit.sh 100755 15 kb
t7503-pre-commit-hook.sh 100755 3 kb
t7504-commit-msg-hook.sh 100755 4 kb
t7505-prepare-commit-msg-hook.sh 100755 4 kb
t7506-status-submodule.sh 100755 7 kb
t7507-commit-verbose.sh 100755 2 kb
t7508-status.sh 100755 36 kb
t7509-commit.sh 100755 5 kb
t7510-signed-commit.sh 100755 5 kb
t7511-status-index.sh 100755 1 kb
t7512-status-help.sh 100755 23 kb
t7513-interpret-trailers.sh 100755 23 kb
t7514-commit-patch.sh 100755 1 kb
t7515-status-symlinks.sh 100755 1 kb
t7600-merge.sh 100755 17 kb
t7601-merge-pull-config.sh 100755 4 kb
t7602-merge-octopus-many.sh 100755 2 kb
t7603-merge-reduce-heads.sh 100755 3 kb
t7604-merge-custom-message.sh 100755 1 kb
t7605-merge-resolve.sh 100755 1 kb
t7606-merge-custom.sh 100755 2 kb
t7607-merge-overwrite.sh 100755 4 kb
t7608-merge-messages.sh 100755 1 kb
t7609-merge-co-error-msgs.sh 100755 3 kb
t7610-mergetool.sh 100755 18 kb
t7611-merge-abort.sh 100755 9 kb
t7612-merge-verify-signatures.sh 100755 2 kb
t7613-merge-submodule.sh 100755 0 kb
t7700-repack.sh 100755 6 kb
t7701-repack-unpack-unreachable.sh 100755 4 kb
t7702-repack-cyclic-alternate.sh 100755 0 kb
t7800-difftool.sh 100755 13 kb
t7810-grep.sh 100755 31 kb
t7811-grep-open.sh 100755 3 kb
t8001-annotate.sh 100755 0 kb
t8002-blame.sh 100755 0 kb
t8003-blame-corner-cases.sh 100755 4 kb
t8004-blame-with-conflicts.sh 100755 2 kb
t8005-blame-i18n.sh 100755 2 kb
t8006-blame-textconv.sh 100755 4 kb
t8007-cat-file-textconv.sh 100755 2 kb
t8008-blame-formats.sh 100755 2 kb
t9001-send-email.sh 100755 40 kb
t9002-column.sh 100755 3 kb
t9010-svn-fe.sh 100755 21 kb
t9011-svn-da.sh 100755 8 kb
t9020-remote-svn.sh 100755 2 kb
t9100-git-svn-basic.sh 100755 9 kb
t9101-git-svn-props.sh 100755 6 kb
t9102-git-svn-deep-rmdir.sh 100755 1 kb
t9103-git-svn-tracked-directory-removed.sh 100755 1 kb
t9104-git-svn-follow-parent.sh 100755 8 kb
t9105-git-svn-commit-diff.sh 100755 1 kb
t9106-git-svn-commit-diff-clobber.sh 100755 3 kb
t9107-git-svn-migrate.sh 100755 5 kb
t9108-git-svn-glob.sh 100755 4 kb
t9109-git-svn-multi-glob.sh 100755 6 kb
t9110-git-svn-use-svm-props.sh 100755 2 kb
t9111-git-svn-use-svnsync-props.sh 100755 2 kb
t9112-git-svn-md5less-file.sh 100755 1 kb
t9113-git-svn-dcommit-new-file.sh 100755 1 kb
t9114-git-svn-dcommit-merge.sh 100755 3 kb
t9115-git-svn-dcommit-funky-renames.sh 100755 2 kb
t9116-git-svn-log.sh 100755 5 kb
t9117-git-svn-init-clone.sh 100755 3 kb
t9118-git-svn-funky-branch-names.sh 100755 3 kb
t9119-git-svn-info.sh 100755 12 kb
t9120-git-svn-clone-with-percent-escapes.sh 100755 2 kb
t9121-git-svn-fetch-renamed-dir.sh 100755 0 kb
t9122-git-svn-author.sh 100755 2 kb
t9123-git-svn-rebuild-with-rewriteroot.sh 100755 1 kb
t9124-git-svn-dcommit-auto-props.sh 100755 3 kb
t9125-git-svn-multi-glob-branch-names.sh 100755 1 kb
t9126-git-svn-follow-deleted-readded-directory.sh 100755 0 kb
t9127-git-svn-partial-rebuild.sh 100755 1 kb
t9128-git-svn-cmd-branch.sh 100755 2 kb
t9129-git-svn-i18n-commitencoding.sh 100755 2 kb
t9130-git-svn-authors-file.sh 100755 3 kb
t9131-git-svn-empty-symlink.sh 100755 2 kb
t9132-git-svn-broken-symlink.sh 100755 2 kb
t9133-git-svn-nested-git-repo.sh 100755 2 kb
t9134-git-svn-ignore-paths.sh 100755 3 kb
t9135-git-svn-moved-branch-empty-file.sh 100755 0 kb
t9136-git-svn-recreated-branch-empty-file.sh 100755 0 kb
t9137-git-svn-dcommit-clobber-series.sh 100755 2 kb
t9138-git-svn-authors-prog.sh 100755 2 kb
t9139-git-svn-non-utf8-commitencoding.sh 100755 1 kb
t9140-git-svn-reset.sh 100755 1 kb
t9141-git-svn-multiple-branches.sh 100755 4 kb
t9142-git-svn-shallow-clone.sh 100755 1 kb
t9143-git-svn-gc.sh 100755 1 kb
t9144-git-svn-old-rev_map.sh 100755 1 kb
t9145-git-svn-master-branch.sh 100755 1 kb
t9146-git-svn-empty-dirs.sh 100755 3 kb
t9147-git-svn-include-paths.sh 100755 4 kb
t9150-svk-mergetickets.sh 100755 1 kb
t9151-svn-mergeinfo.sh 100755 2 kb
t9152-svn-empty-dirs-after-gc.sh 100755 1 kb
t9153-git-svn-rewrite-uuid.sh 100755 1 kb
t9154-git-svn-fancy-glob.sh 100755 2 kb
t9155-git-svn-fetch-deleted-tag.sh 100755 1 kb
t9156-git-svn-fetch-deleted-tag-2.sh 100755 1 kb
t9157-git-svn-fetch-merge.sh 100755 1 kb
t9158-git-svn-mergeinfo.sh 100755 1 kb
t9159-git-svn-no-parent-mergeinfo.sh 100755 1 kb
t9160-git-svn-preserve-empty-dirs.sh 100755 5 kb
t9161-git-svn-mergeinfo-push.sh 100755 3 kb
t9162-git-svn-dcommit-interactive.sh 100755 2 kb
t9163-git-svn-reset-clears-caches.sh 100755 2 kb
t9164-git-svn-dcommit-concurrent.sh 100755 6 kb
t9165-git-svn-fetch-merge-branch-of-branch.sh 100755 2 kb
t9166-git-svn-fetch-merge-branch-of-branch2.sh 100755 1 kb
t9167-git-svn-cmd-branch-subproject.sh 100755 1 kb
t9200-git-cvsexportcommit.sh 100755 11 kb
t9300-fast-import.sh 100755 67 kb
t9301-fast-import-notes.sh 100755 13 kb
t9350-fast-export.sh 100755 12 kb
t9351-fast-export-anonymize.sh 100755 3 kb
t9400-git-cvsserver-server.sh 100755 17 kb
t9401-git-cvsserver-crlf.sh 100755 13 kb
t9402-git-cvsserver-refs.sh 100755 16 kb
t9500-gitweb-standalone-no-errors.sh 100755 22 kb
t9501-gitweb-standalone-http-status.sh 100755 7 kb
t9502-gitweb-standalone-parse-output.sh 100755 6 kb
t9600-cvsimport.sh 100755 3 kb
t9601-cvsimport-vendor-branch.sh 100755 2 kb
t9602-cvsimport-branches-tags.sh 100755 1 kb
t9603-cvsimport-patchsets.sh 100755 1 kb
t9604-cvsimport-timestamps.sh 100755 2 kb
t9700-perl-git.sh 100755 2 kb
t9800-git-p4-basic.sh 100755 5 kb
t9801-git-p4-branch.sh 100755 14 kb
t9802-git-p4-filetype.sh 100755 8 kb
t9803-git-p4-shell-metachars.sh 100755 2 kb
t9804-git-p4-label.sh 100755 2 kb
t9805-git-p4-skip-submit-edit.sh 100755 2 kb
t9806-git-p4-options.sh 100755 7 kb
t9807-git-p4-submit.sh 100755 10 kb
t9808-git-p4-chdir.sh 100755 2 kb
t9809-git-p4-client-view.sh 100755 21 kb
t9810-git-p4-rcs.sh 100755 9 kb
t9811-git-p4-label-import.sh 100755 5 kb
t9812-git-p4-wildcards.sh 100755 5 kb
t9813-git-p4-preserve-users.sh 100755 4 kb
t9814-git-p4-rename.sh 100755 7 kb
t9815-git-p4-submit-fail.sh 100755 10 kb
t9816-git-p4-locked.sh 100755 3 kb
t9901-git-web--browse.sh 100755 1 kb
t9902-completion.sh 100755 13 kb
t9903-bash-prompt.sh 100755 16 kb
test-binary-1.png 100644 6 kb
test-binary-2.png 100644 0 kb
test-lib-functions.sh 100644 21 kb
test-lib.sh 100644 22 kb
test-terminal.perl 100755 2 kb
README
//////////////////////////////////////////////////////////////// Git - the stupid content tracker //////////////////////////////////////////////////////////////// "git" can mean anything, depending on your mood. - random three-letter combination that is pronounceable, and not actually used by any common UNIX command. The fact that it is a mispronunciation of "get" may or may not be relevant. - stupid. contemptible and despicable. simple. Take your pick from the dictionary of slang. - "global information tracker": you're in a good mood, and it actually works for you. Angels sing, and a light suddenly fills the room. - "goddamn idiotic truckload of sh*t": when it breaks Git is a fast, scalable, distributed revision control system with an unusually rich command set that provides both high-level operations and full access to internals. Git is an Open Source project covered by the GNU General Public License version 2 (some parts of it are under different licenses, compatible with the GPLv2). It was originally written by Linus Torvalds with help of a group of hackers around the net. Please read the file INSTALL for installation instructions. See Documentation/gittutorial.txt to get started, then see Documentation/giteveryday.txt for a useful minimum set of commands, and Documentation/git-commandname.txt for documentation of each command. If git has been correctly installed, then the tutorial can also be read with "man gittutorial" or "git help tutorial", and the documentation of each command with "man git-commandname" or "git help commandname". CVS users may also want to read Documentation/gitcvs-migration.txt ("man gitcvs-migration" or "git help cvs-migration" if git is installed). Many Git online resources are accessible from http://git-scm.com/ including full documentation and Git related tools. The user discussion and development of Git take place on the Git mailing list -- everyone is welcome to post bug reports, feature requests, comments and patches to git@vger.kernel.org (read Documentation/SubmittingPatches for instructions on patch submission). To subscribe to the list, send an email with just "subscribe git" in the body to majordomo@vger.kernel.org. The mailing list archives are available at http://news.gmane.org/gmane.comp.version-control.git/, http://marc.info/?l=git and other archival sites. The maintainer frequently sends the "What's cooking" reports that list the current status of various development topics to the mailing list. The discussion following them give a good reference for project status, development direction and remaining tasks.